Algemene voorwaarden bij de uitvoering
van advies opdrachten en commissariaten

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­dingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie­-advisering en commissariaat activiteiten tussen het organisatie-adviesbureau (het bureau) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvol­gers.

2 Grondslag offertes

Offertes van het bureau zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de adviesopdracht heeft verstrekt. Het bureau zal de te verrichten advies- en commissariaat diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspannings­verplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaam­heden van het bureau betrokken (zullen) zijn.
Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoon­aanslui­ting en, desgewenst, een aansluiting voor fax- en/of dataverkeer.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdracht­uitvoering door de opdrachtgever of door het bureau geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Personeel
5.1 Wijziging advies- of projectteam

Het bureau kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het advies- of projectteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het advies- of projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met het bureau plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de weder­partij.

6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kosten­ramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die het bureau noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgeno­men, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot‑) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achter­wege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheids­exceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdracht­gever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijzigen van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdracht­uitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal het bureau de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zulk een aanpas­sing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die het bureau verkrijgt en de mede­werking die wordt verleend. Het bureau kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door opdrachtgever is goed­gekeurd. Binnen 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdracht­gever het bureau hierover te berichten. Indien de opdracht­gever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eind­afrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Indien de opdrachtgever een controle wenst van een onafhan­ke­lijke registeraccountant op de declaratie van het bureau, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en even­tuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemoti­veerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend­gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdracht­gever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangs­punt wordt gehanteerd.
Het bureau mag van zijn bevoegdheid voor voortijdige beëindi­ging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstan­digheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Het bureau behoudt daarbij aanspraak op beta­ling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaam­heden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn ingebracht of ontwikkeld door het bureau voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigen­dom van het bureau.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenig­vuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussen­tijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeen­komstige toepassing.

12 Vertrouwelijkheid

Het bureau is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschik­king stellen.

13 Aansprakelijkheid

Het bureau is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd van drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van het honorarium over de laatste drie maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin moeten binnen 6 maanden na afloop van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15 Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere voorschriften, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
Ingeval de rechtsgang naar de rechter wordt ingezet zal dit de bevoegde rechter in Amersfoort zijn (nevenvestiging van de rechtbank in Utrecht).

Peter4Strategy BV, KVK 77720504, Oegstgeest 2020